You are here

Ghost Domain Names: Revoked Yet Still Resolvable

Ghost Domain Names: Revoked Yet Still Resolvable Download File

Date: 8 Feb 2012

Document Type: Briefing Papers

Associated event: NDSS Symposium 2012

Ghost Domain Names: Revoked Yet Still Resolvable

Jian Jiang, Jinjin Liang, Kang Li, Jun Li, Haixin Duan and Jianping Wu